Umowy członkowskie

UMOWA NA ZAJĘCIA DLA DZIECI

KARNET:

KLIKNIJ –> umowa dzieci karnet_Akademia Ruchu_2023.2024

MULTISPORT/MEDICOVER:

KLIKNIJ –> umowa dzieci multisport_Akademia Ruchu_2023.2024

________________________________________________________________________________

UMOWA NA ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

UMOWA CZŁONKOWSKA KLUBU AKADEMIA RUCHU W GŁOGOWIE

zawarta w dniu …………………. pomiędzy:

Akademia Ruchu Edyta Cieślak, ul. Brzeska 1, 67-200 Głogów  NIP: 693-199-97-53 zwanej dalej „Klubem”  oraz osobą korzystającą z usług Klubu, zwaną dalej „Klubowiczem”:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..

6 MIESIĘCY (30% zniżki na ostatni miesiąc)  LUB             12 MIESIĘCY (50% zniżki na ostatni miesiąc)    

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

 1. Płatność za karnet określony w umowie następuje w całości w dniu rozpoczęcia umowy, lub w ratach, na początku każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata stanowi wartość pierwszego miesiąca oraz wpisowego w wysokości 50 PLN, które zostanie zaliczone na poczet ostatniego lub przedostatniego miesiąca trwania umowy. Każdy kolejny miesiąc powinien być opłacony najpóźniej do 1.dnia b.m.
 2. Każdy Klubowicz ma możliwość zawieszenia karnetu i przedłużenia trwania umowy o termin zawieszenia (7,14,21,28 dni)
 3. Minimalny okres zawieszenia członkostwa wynosi 7 dni. O planowanym zawieszeniu członkostwa Klubowicz winien zawiadomić personel Klubu osobiście, telefonicznie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia planowanego okresu zawieszenia. Do każdej długości trwania umowy przysługuje określona ilość dni zawieszenia karnetu: umowa 6-miesięczna:14 dni, umowa 12-miesięczna: 28 dni. Pojedyncze dni nieobecności nie będą skutkowały przedłużeniem umowy ani odliczeniem od kolejnej raty.

ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA

 1. W razie powstania zaległości w płatności składki, Klub dokonuje natychmiastowego zawieszenia członkostwa bez dodatkowego zawiadamiania Klubowicza. W okresie zawieszenia Klubowicz nie jest uprawniony do wstępu do obiektu Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Klubowicza.
 2. Każda ze stron kontraktu może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy rozwiązaniu umowy przez Klubowicza nie ma możliwości zwrotu wpłaconych do tego czasu należności, z wyjątkiem sytuacji wym. w pkt.3.
 3. Klubowicz ma możliwość ubiegania się o zwrot wpłaconych i niewykorzystanych środków, jeśli w jego życiu doszło do poważnych zajść, uniemożliwiających korzystanie z usług. Podstawą do ubiegania się o zwrot niewykorzystanych środków jest zaświadczenie lub dokument świadczący o przedstawionych wydarzeniach (poważna choroba, ciąża, zmiana miejsca zamieszkania itp.)
 4. W przypadku naruszenia zasad członkostwa w Klubie, w szczególności opóźniania w uiszczaniu opłat członkowskich Klub może jednostronnie rozwiązać umowę. Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Klubowiczowi w przypadku nadania go na dowolny z adresów wskazanych w umowie..
 5. Klub może dochodzić należności przysługujących z tytułu zaległej opłaty członkowskiej na zasadach ogólnych, w szczególności z wykorzystaniem uprzednio udzielonych w tym celu przez Klubowicza upoważnień i zabezpieczeń.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie niniejszej umowy Klub Akademia Ruchu przyjmuje w/w osobę w poczet Klubowiczów. Klubowicz ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.
 2. Klubowicz niniejszym oświadcza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu Klubu, zrozumiał zawarte w nim zapisy i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Klubowicz niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub Akademia Ruchu i robi to na własną odpowiedzialność.
 4. Klubowicz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub Akademia Ruchu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla celów marketingowych, promocyjnych lub ofertowych przez Klub. Członek Klubu oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach dotyczących zmiany, uzupełnienia, bądź wykreślenia danych osobowych z bazy danych osobowych.
 5. Klubowicz wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach reklamowych oraz marketingowych w mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej Klubu.
WPŁATA ZA MIESIĄC KAUCJA  
1 7
2 8 ZAWIESZENIA KARNETÓW:
3 9
4 10
5 11
6  -30% 12  -50%

Akademia:                                                              Klubowicz: