Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU AKADEMIA RUCHU W GŁOGOWIE

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu Akademia Ruchu („Klub” lub „Klub Fitness”).

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Klubu, stanowią przedmiot regulacji Regulaminu Klubowicza. Postanowienia Rozdziału I Regulaminu Klubowicza stosuje się wprost w odniesieniu do niniejszego Regulaminu Klubu.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2017r.

II. Bezpieczeństwo w okresie pandemii

1. Klub prowadzi zajęcia w ramach „zorganizowanych zajęć sportowych”. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie klubu osób postronnych (nie biorących udziału w zajęciach).

2. Uczestnicy zajęć przychodzą do klubu najszybciej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz opuszczają klub najszybciej jak to możliwe, aby zminimalizować czas przebywania na terenie klubu.

3. Obowiązkiem uczestników zajęć jest przynoszenie na zajęcia własnej maty, ewentualnie własnego ręcznika do rozłożenia na matę przy jednoczesnej dezynfekcji klubowej maty po jej użyciu.

4. Aby zachować odpowiednią dopuszczalną ilość osób ćwiczących, obowiązują zapisy na zajęcia.

5. Użytkowników kart Multisport prosimy o zainstalowanie aplikacji w celu bezdotykowej obsługi.

6. W recepcji może przebywać jedna osoba przy okienku.

7. W pomieszczeniach ogólnodostępnych jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Ćwiczenia odbywają się bez maseczek, z zachowaniem minimum 1,5 m odstępu.

8. Osoby z objawami przeziębienia proszone są o nie przychodzenie do klubu (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).

9. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z zasadami czerwonej strefy oraz przestrzegać ich na terenie klubu.

III.    Ogólne warunki korzystania z Klubu

1. Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.

2. Klub świadczy usługi w zakresie zajęć grupowych i indywidualnych.

3. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.

4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.

5. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności

6.Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.

7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:

a) gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,

b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,

c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.

8. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.

9. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 10 dni.

10. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 7 powyżej jest Akademia Ruchu Fitness club z siedzibą w Głogowie przy ul. Brzeskiej 1.. Dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie posesji. Udostępnienie danych następuje na uzasadniona żądanie Klubowicza lub na żądanie właściwych organów.

11. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.

IV. Zachowanie

1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.

2 Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.

3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.

5. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu , a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.

6. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.

7. Klubowicz zobowiązany jest przy każdym przybyciu do Klubu na zajęcia do zgłoszenia swojej obecności w recepcji Klubu.

V. Postępowanie ze sprzętem

1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.

2. Hantle muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.

3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.

4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.

5.Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

VI. Zajęcia grupowe

1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem Fitness Akademia Ruchu.

2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać przez Facebooka, osobiście oraz telefoniczne.

4. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W przypadku nieodwołania obecności, Klubowicz traci wartość zajęć.

5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.

VII.    Rodzina, przyjaciele i dzieci

1. Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.

2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.

3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie szatni i recepcji (dotyczy rodziców lub opiekunów ćwiczących dzieci).

VIII.    Muzyka/ używanie telefonów komórkowych

1. Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.

2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

3. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.

IX. Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione

1. Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu.

2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.

3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.

5. Klubowicz ma obowiązek posiadania i noszenia obuwia zmiennego na zajęcia, niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.

X. Zajęcia dla dzieci

1. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy i rezerwacja miejsc przez Facebooka, osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie.

2. Dziecko zapisywane jest na pierwsze zajęcia do grupy wskazanej przez Klub, po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem dziecka rodzaju zajęć oraz jego wieku.

3. Po pierwszych zajęciach Klubowicz powinien poinformować obsługę Klubu o kontynuacji zajęć w danej grupie i dokonać rezerwacji miejsca w grupie na dany miesiąc kalendarzowy uiszczając opłatę za pozostałe zajęcia. W przypadku braku chęci kontynuacji również Klubowicz jest proszony o poinformowanie o tym obsługi Klubu.

4. Po pierwszym miesiącu uczestnictwa w zajęciach dla dzieci Klubowicz jest zobowiązany do podpisania umowy z Klubem wiążącej do końca bieżącego sezonu. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Klubowicza Klub może odmówić dalszego korzystania z zajęć dla dzieci.

5. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach Klub nie jest zobowiązany do zwrotu środków za opłacone zajęcia. Wyjątek stanowi umowa członkowska, którą Klubowicz zawarł z Klubem, wtedy stosuje się zapisy powyższej umowy.

6. Istnieje możliwość odrobienia zajęć (po uprzednim ustaleniu tego w recepcji Klubu).

7. Klub sprawuje opiekę nad dzieckiem uczestniczącym w zajęciach tylko na czas trwania zajęć. Przed oraz po zajęciach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka stoi po stronie rodzica lub opiekuna prawnego.

XI. Płatności

1. Warunkiem korzystania z zajęć jest wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu.

2. Wszystkie opłaty pobierane są z góry przed zajęciami w recepcji Klubu lub przelewem i nie podlegają one zwrotowi.

3. Klubowicz ma wgląd w aktualny cennik i dobrowolnie decyduje się na formę karnetu, która go interesuje. Klub ma prawo odmówić sprzedaży karnetu, jeśli nie ma wolnych miejsc na dany rodzaj zajęć.

4. Płatność za karnet na zajęcia dla dzieci następuje w całości po pierwszych zajęciach, który obejmuje wszystkie pozostałe zajęcia wybranej grupy do końca miesiąca kalendarzowego.

5. Każdy kolejny karnet na zajęcia dla dzieci Klubowicz zobowiązuje się wykupić na koniec każdego miesiąca na miesiąc kolejny, którego równowartość jest wyliczona na podstawie ilości zajęć wybranej grupy w kolejnym miesiącu razy cena zajęć wg. aktualnego cennika Klubu.

6. Karnety miesięczne sprzedawane są na każdy miesiąc kalendarzowy.

7. Klubowicz nie ma możliwości zawieszenia karnetu (wyjątkiem jest zawarcie umowy członkowskiej), przepisania go na inną osobę lub dzielenia go z inną osobą.

8. W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny, Głogowskiej Karty Seniora lub uczestnictwa w zajęciach osób spokrewnionych (rodzeństwo czy rodzic-dziecko) Klub zobowiązuje się do udzielenia rabatu w wysokości 10% na wejście jednorazowe lub karnet miesięczny. Przy opłacie Klubowicz zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego go do zniżki.

XII. Korzystanie z programów Multisport, Multisport Kids, Medicover oraz FitProfit

1. Użytkownicy kart Multisport, FitProfit oraz Medicover mają możliwość korzystania z takiej liczby i rodzaju zajęć, jaka jest określona w umowie z danym partnerem.

2. Spis zajęć, na które nie obowiązuje karta lub standardowy karnet dostępny jest w recepcji Klubu.

3. Na zajęcia fitness dla dorosłych użytkownicy kart Multisport, FitProfit oraz Medicover mogą korzystać w Klubie bez uprzednich zapisów. Przed każdymi zajęciami powinni się stawić w recepcji Klubu okazując kartę wraz z dokumentem tożsamości lub skanując aplikację.

4. Na zajęcia dla dzieci użytkowników kart Multisport Kids, FitProfit oraz Medicover obowiązują zapisy.

a) Zapis na pierwsze zajęcia obowiązuje do grupy wskazanej przez Klub, po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem dziecka rodzaju zajęć oraz jego wieku. W przypadku nieobecności na pierwszych zajęciach rezerwacja miejsca zostaje anulowana.

b) Po pierwszych zajęciach dla dzieci Klubowicz powinien poinformować obsługę Klubu o kontynuacji zajęć w danej grupie i dokonać rezerwacji miejsca w grupie na dany miesiąc kalendarzowy wpłacając kaucję ZWROTNĄ, która jest rezerwacją i gwarancją miejsca w grupie. W przypadku braku chęci kontynuacji również Klubowicz jest proszony o poinformowanie o tym obsługi Klubu.

c) Kaucja jest pobierana na poczet przyszłych nieobecności na zajęciach i upoważnia do korzystania z zajęć. Wartość kaucji zostanie każdorazowo pomniejszona o 20 zł w przypadku jeśli użytkownik opuści więcej niż jedno spotkanie w miesiącu. Po wyczerpaniu wartości kaucji na poczet nieobecności użytkownik zostanie skreślony z listy Klubowiczów.

d) Istnieje możliwość odrobienia zajęć (po uprzednim ustaleniu tego w recepcji Klubu).

e) Po pierwszym miesiącu uczestnictwa w zajęciach dla dzieci Klubowicz jest zobowiązany do wpłaty drugiej kaucji ZWROTNEJ oraz podpisania umowy z Klubem wiążącej do końca bieżącego sezonu. W przypadku odmowy wpłaty kaucji oraz podpisania umowy przez Klubowicza Klub może odmówić dalszego korzystania z zajęć dla dzieci.

f) W przypadku rezygnacji i rozwiązania umowy w trakcie sezonu kaucja opisana w punkcie e) nie podlega zwrotowi. Natomiast kaucja opisana w punkcie b) i c) zostaje rozliczona i zwrócona w odpowiedniej wysokości.

g) Użytkownik kart Multisport Kids, FitProfit oraz Medicover może dokonać rezygnacji z zajęć dla dzieci składając w recepcji Klubu pisemne oświadczenie. Data złożenia pisemnej rezygnacji jest zobowiązująca dla Klubu do rozliczenia kaucji wspomnianej w punkcie b) i c).

h) Klub ma obowiązek w przeciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej rezygnacji przez Użytkownika kart Multisport Kids, FitProfit oraz Medicover do przesłania informacji SMS o wysokości zwrotu kaucji. Natomiast Użytkownik ma obowiązek przesłania wiadomości zwrotnej o otrzymaniu informacji SMS.

i) Użytkownik kart Multisport Kids, FitProfit oraz Medicover ma 30 dni na odbiór rozliczonej kaucji od dnia otrzymania wiadomości SMS z Klubu. Odbiór kaucji wiąże się z okazaniem potwierdzenia jej wpłaty otrzymanej w Klubie oraz pisemnego potwierdzenia odbioru środków.

5. Użytkowników korzystających na zajęcia dla dzieci z programu Medicover obowiązuje dopłata do każdych zajęć dla dzieci, którą Użytkownik uiszcza w recepcji Klubu na miesiąc z góry gotówką proporcjonalnie do ilości zajęć dla dzieci grupy odbywającej się w danym miesiącu.

6. Informacji dotyczących wysokości kaucji ZWROTNYCH wspomnianych w punkcie b) i c) oraz e) można uzyskać w recepcji Klubu lub poprzez inne formy komunikacji z Klubem.

XII. Postanowienia końcowe

Korzystanie z oferty Klubu jest dobrowolne, a sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygnie Sąd z terenu miejsca prowadzenia działalności Klubu Akademia Ruchu.