Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU

I.    Zasady ogólne
1.    Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu Akademia Ruchu („Klub” lub „Klub Fitness”).
2.    Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Klubu, stanowią przedmiot regulacji Regulaminu Klubowicza. Postanowienia Rozdziału I Regulaminu Klubowicza stosuje się wprost w odniesieniu do niniejszego Regulaminu Klubu.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2017r.

II. Bezpieczeństwo w okresie pandemii

 1. Klub prowadzi zajęcia w ramach „zorganizowanych zajęć sportowych”. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie klubu osób postronnych (nie biorących udziału w zajęciach).
 2. Uczestnicy zajęć przychodzą do klubu najszybciej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz opuszczają klub najszybciej jak to możliwe, aby zminimalizować czas przebywania na terenie klubu.
 3. Obowiązkiem uczestników zajęć jest przynoszenie na zajęcia własnej maty, ewentualnie własnego ręcznika do rozłożenia na matę przy jednoczesnej dezynfekcji klubowej maty po jej użyciu.
 4. Aby zachować odpowiednią dopuszczalną ilość osób ćwiczących, obowiązują zapisy na zajęcia.
 5. Użytkowników kart multisport prosimy o zainstalowanie aplikacji w celu bezdotykowej obsługi.
 6. W recepcji może przebywać jedna osoba przy okienku.
 7. W pomieszczeniach ogólnodostępnych jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Ćwiczenia odbywają się bez maseczek, z zachowaniem minimum 1,5 m odstępu.
 8. Osoby z objawami przeziębienia proszone są o nie przychodzenie do klubu.
 9. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z zasadami czerwonej strefy oraz przestrzegać ich na terenie klubu.
 10. Zapewnienie bezpieczeństwa klientom
  Zaleca się:
  poinformowanie bądź zapoznanie (mailem, na miejscu) z nowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego oraz sprzętu do ćwiczeń;
  umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni/w klubie fitness/obiekcie wspinaczkowym przy wejściu oraz każdej sali (w przypadku oddzielnych sal do ćwiczeń);
  udostępnienie informacji dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
  umieszczenie infografiki / plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej obiektu;
  utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi;

II.    Ogólne warunki korzystania z Klubu
1.    Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
2.    Klub świadczy usługi w zakresie  zajęć grupowych i indywidualnych.
3.    Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
4.    W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
5.    Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
6.    Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a)    gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
b)    nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
c)    nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
7.    Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
8.    W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 10 dni.
9.    Administratorem danych, o których mowa w pkt. 7 powyżej  jest Akademia Ruchu Fitness club z siedzibą w Głogowie przy ul. Brzeskiej 1.. Dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie posesji. Udostępnienie danych następuje na uzasadniona żądanie Klubowicza lub na żądanie właściwych organów.
10.     Klub  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.

III.    Zachowanie
1.    Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
2.    Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
3.    Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
4.    W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
5.    Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu , a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
10.    Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.

IV    Postępowanie ze sprzętem
1.    Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2.    Hantle muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.
3.    Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
4.    Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
5.    Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

V.    Zajęcia Grupowe 
1.    Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem Fitness Akademia Ruchu.
2.    Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3.    Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać przez stronę internetowa, osobiście oraz telefoniczne.
4.    Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W przypadku nieodwołania obecności, Klubowicz traci wartość zajęć.
5.    Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
X.    Rodzina, przyjaciele i dzieci
1.    Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.
2.    Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3.    Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie szatni i recepcji (dotyczy rodziców lub opiekunów ćwiczących dzieci).

VI.    Muzyka/ używanie telefonów komórkowych
1.    Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
2.    Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3.    Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.

VII.    Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione
1.    Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu.
2.    Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
3.    Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
4.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.

VIII. Płatności

 1. Klubowicz ma wgląd w aktualny cennik i dobrowolnie decyduje się na formę karnetu, która go interesuje. Klub ma prawo odmówić sprzedaży karnetu, jeśli nie ma wolnych miejsc na dany rodzaj zajęć.
 2. Płatność za karnet na zajęcia dla dzieci określony następuje w całości w dniu rozpoczęcia umowy, lub w ratach, na koniec miesiąca poprzedzającego, przy czym pierwsza rata stanowi wartość zajęć w pierwszym i ostatnim miesiącu trwania umowy (listopad i czerwiec).
 3. Płatność za karnet na zajęcia dla dzieci po terminie, czyli po 1. dniu każdego miesiąca skutkuje wzrostem opłaty o 10% od wartości karnetu za dany miesiąc.

Użytkownicy kart Multisport, Fitprofit oraz OK system mają możliwość korzystania z takiej liczby i rodzaju zajęć, jaka jest określona w umowie z danym partnerem. Spis zajęć, na które nie obowiązuje karta lub standardowy karnet dostępny jest w recepcji klubu.

Na zajęcia dla dzieci obowiązuje konieczność podpisania umowy lub wpłacenia kaucji zwrotnych (Użytkownicy kart Benefit, Fitprofit lub OK system), która jest gwarancją miejsca w grupie. Osoby, które nie mają rezerwacji miejsca mogą skorzystać z zajęć, jeśli pracownik recepcji lub trener wyrazi na to zgodę. Kaucja na poczet nieobecności upoważnia do korzystania  z zajęć, a jej wartość zostanie pomniejszona o 20 pln/ zajęcia w przypadku, jeśli Użytkownik opuści więcej niż jedno spotkanie w miesiącu. Po wyczerpaniu wartości kaucji Użytkownik zostanie skreślony z listy Klubowiczów. Istnieje możliwość odrobienia zajęć (po uprzednim ustaleniu tego w recepcji klubu). Kaucja na poczet uczestnictwa w zajęciach do końca sezonu, zostanie zwrócona po zakończeniu sezonu, w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie sezonu, kaucja ta nie podlega zwrotowi.

IX Zachowanie w czasach Pandemii.

Każdy Klubowicz przychodzi do Klubu na własną odpowiedzialność. Osoby, które maja symptomy choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała) zobligowane są do poinformowania klub o swoim samopoczuciu oraz pozostanie w domu. Istnieje możliwość, aby zajęcia, z których Klubowicz nie skorzystał, zostały odrobione w terminie późniejszym lub aby na miejsce Klubowicza weszła inna osoba. W klubie należy przestrzegać zasad higieny, w szczególności myć ręce, korzystać z własnych ręczników (rozkładać je na matach), najszybciej jak to możliwe opuścić teren klubu po zajęciach, zakrywać nos i usta podczas przebywania w szatni lub recepcji. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zarażenie się Klubowiczów chorobami zakaźnymi, w tym wirusem Covid-19.

. Postanowienia końcowe: Korzystanie z oferty Klubu jest dobrowolne, sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygnie sąd z terenu miejsca prowadzenia działalności Klubu Akademia Ruchu.