Cennik

 

Zajęcia grupowe dla dorosłych:

4 8 12 OPEN
1 m-c 70zł/m-c 109zł/m-c 139zł/m-c 149zł/m-c
umowa na 6/12 m-c* 60zł/m-c 99zł/m-c 129zł/m-c 139zł/m-c

Każde kolejne wejście w karnecie: 15 zł.

Wejście jednorazowe: 20 zł

*Dodatkowe profity:

6. miesiąc z 30% rabatem, 12.miesiąc z rabatem 50%, możliwość zawieszenia umowy 14/28dni

**Miesięczne profity przy karnecie PREMIUM:

nieograniczony udział w zajęciach grupowych, trening personalny, pomiary i analiza składu ciała, 2 wejścia dla przyjaciela, butelka wody i gadżet firmowy


Treningi personalne:

1h Pakiet 4h

1 osoba

100zł

320zł  (80zł/1h)

2 osoby 160zł

560zł (140zł/1h)


Zajęcia dziecięce (za wyjątkiem gimnastyki artystycznej 11-14 lat)

1 wejście

25zł

4 wejścia

8 wejść

80zł

140 zł


Gimnastyka dla dzieci 11-14 lat: 140 pln/4 wejścia

Nauka tańca (indywidualna)

1 h

100 zł*

*wymagana wpłata zaliczki w wysokości 50 zł


UMOWA CZŁONKOWSKA KLUBU AKADEMIA RUCHU W GŁOGOWIE

zawarta pomiędzy:

Akademia Ruchu Edyta Cieślak, ul. Brzeska 1, 67-200 Głogów  NIP: 693-199-97-53 zwanej dalej „Klubem”  oraz osobą korzystającą z usług Klubu, zwaną dalej „Klubowiczem”:

Imię i Nazwisko: Adres e-mail:
Data urodzenia: Telefon kontaktowy:
Adres zamieszkania: Wybrana grupa, dni i godziny zajęć:

 

 

UMOWA ZAWARTA  DNIA ………………………..NA CZAS:        RODZAJ KARNETU:

6 MIESIĘCY (30% zniżki na ostatni miesiąc)
12 MIESIĘCY (50% zniżki na ostatni miesiąc)

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

 1. Płatność za karnet określony w umowie następuje w całości w dniu rozpoczęcia umowy, lub w ratach, na początku każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata stanowi wartość pierwszego miesiąca oraz wpisowego w wysokości 50 PLN, które zostanie zaliczone na poczet ostatniego lub przedostatniego miesiąca trwania umowy. Każdy kolejny miesiąc powinien być opłacony najpóźniej do 1.dnia b.m.
 2. Każdy Klubowicz ma możliwość zawieszenia karnetu i przedłużenia trwania umowy o termin zawieszenia (7,14,21,28 dni)

Minimalny okres zawieszenia członkostwa wynosi 7 dni. O planowanym zawieszeniu członkostwa Klubowicz winien zawiadomić personel Klubu osobiście, telefonicznie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia planowanego okresu zawieszenia. Do każdej długości trwania umowy przysługuje określona ilość dni zawieszenia karnetu: umowa 6-miesięczna:14 dni, umowa 12-miesięczna: 28 dni. Pojedyncze dni nieobecności nie będą skutkowały przedłużeniem umowy ani odliczeniem od kolejnej raty.

ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA

 1. W razie powstania zaległości w płatności składki, Klub dokonuje natychmiastowego zawieszenia członkostwa bez dodatkowego zawiadamiania Klubowicza. W okresie zawieszenia Klubowicz nie jest uprawniony do wstępu do obiektu Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Klubowicza.
 2. Każda ze stron kontraktu może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przy rozwiązaniu umowy przez Klubowicza nie ma możliwości zwrotu wpłaconych do tego czasu należności, z wyjątkiem sytuacji wym. w pkt.3.
 3. Klubowicz ma możliwość ubiegania się o zwrot wpłaconych i niewykorzystanych środków, jeśli w jego życiu doszło do poważnych zajść, uniemożliwiających korzystanie z usług. Podstawą do ubiegania się o zwrot niewykorzystanych środków jest zaświadczenie lub dokument świadczący o przedstawionych wydarzeniach (poważna choroba, ciąża, zmiana miejsca zamieszkania itp.)
 4. W przypadku naruszenia zasad członkostwa w Klubie, w szczególności opóźniania w uiszczaniu opłat członkowskich Klub może jednostronnie rozwiązać umowę. Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Klubowiczowi w przypadku nadania go na dowolny z adresów wskazanych w umowie..
 5. Klub może dochodzić należności przysługujących z tytułu zaległej opłaty członkowskiej na zasadach ogólnych, w szczególności z wykorzystaniem uprzednio udzielonych w tym celu przez Klubowicza upoważnień i zabezpieczeń.
 6. Użytkownicy kart Multisport oraz Fitprofit mają możliwość zarezerwowania miejsca w grupie poprzez wpłatę kaucji zwrotnej w wysokości 50 pln. Kaucja gwarantuje miejsce w wybranej grupie. Użytkownik może opuścić nie więcej niż jedno spotkanie, przy czym każda kolejna nieobecność powinna być odrobiona na innych zajęćiach lub potrącona zostanie kwota 15 pln za każdą nieobecność ponad pierwszą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie niniejszej umowy Klub Akademia Ruchu przyjmuje w/w osobę w poczet Klubowiczów. Klubowicz ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z Regulaminem Klubu dostępnym w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.
 2. Klubowicz niniejszym oświadcza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu Klubu, zrozumiał zawarte w nim zapisy i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Klubowicz niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub Akademia Ruchu i robi to na własną odpowiedzialność.
 4. Klubowicz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub Akademia Ruchu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla celów marketingowych, promocyjnych lub ofertowych przez Klub. Członek Klubu oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach dotyczących zmiany, uzupełnienia, bądź wykreślenia danych osobowych z bazy danych osobowych.
WPŁATA ZA MIESIĄC: kwota kwota Zawieszenia Karnetów:
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
Klubowicz Akademia Ruchu

 

REGULAMIN KLUBU

I.    Zasady ogólne
1.    Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu Akademia Ruchu („Klub” lub „Klub Fitness”).
2.    Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Klubu, stanowią przedmiot regulacji Regulaminu Klubowicza. Postanowienia Rozdziału I Regulaminu Klubowicza stosuje się wprost w odniesieniu do niniejszego Regulaminu Klubu.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2017r.

II.    Ogólne warunki korzystania z Klubu
1.    Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
2.    Klub świadczy usługi w zakresie  zajęć grupowych i indywidualnych.
3.    Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
4.    W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
5.    Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
6.    Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a)    gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
b)    nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
c)    nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
7.    Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
8.    W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z monitoringu są archiwizowane przez okres 10 dni.
9.    Administratorem danych, o których mowa w pkt. 7 powyżej  jest Akademia Ruchu Fitness club z siedzibą w Głogowie przy ul. Brzeskiej 1.. Dane są gromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie posesji. Udostępnienie danych następuje na uzasadniona żądanie Klubowicza lub na żądanie właściwych organów.
10.     Klub  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.

III.    Zachowanie
1.    Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
2.    Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
3.    Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
4.    W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
5.    Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu , a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
10.    Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.

IV    Postępowanie ze sprzętem
1.    Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2.    Hantle muszą być odkładane na stojak. Nie wolno rzucać hantli z wysokości.
3.    Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
4.    Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
5.    Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

V.    Zajęcia Grupowe 
1.    Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Klubem Fitness Akademia Ruchu.
2.    Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3.    Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać przez stronę internetowa, osobiście oraz telefoniczne.
4.    Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. W przypadku nieodwołania obecności, Klubowicz traci wartość zajęć.
5.    Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć.
X.    Rodzina, przyjaciele i dzieci
1.    Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.
2.    Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3.    Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie szatni i recepcji (dotyczy rodziców lub opiekunów ćwiczących dzieci).

VI.    Muzyka/ używanie telefonów komórkowych
1.    Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego.
2.    Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3.    Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.

VII.    Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione
1.    Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu.
2.    Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
3.    Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
4.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.

VIII. Płatności

 1. Klubowicz ma wgląd w aktualny cennik i dobrowolnie decyduje się na formę karnetu, która go interesuje. Klub ma prawo odmówić sprzedaży karnetu, jeśli nie ma wolnych miejsc na dany rodzaj zajęć.
 2. Płatność za karnet na zajęcia dla dzieci określony następuje w całości w dniu rozpoczęcia umowy, lub w ratach, na koniec miesiąca poprzedzającego, przy czym pierwsza rata stanowi wartość zajęć w pierwszym i ostatnim miesiącu trwania umowy (październik i czerwiec).
 3. Płatność za karnet na zajęcia dla dzieci po terminie, czyli po 1. dniu każdego miesiąca skutkuje wzrostem opłaty o 10% od wartości karnetu za dany miesiąc.

Użytkownicy kart Multisport, Fitprofit oraz OK system mają możliwość korzystania z takiej liczby i rodzaju zajęć, jaka jest określona w umowie z danym partnerem. Spis zajęć, na które nie obowiązuje karta lub standardowy karnet dostępny jest w recepcji klubu.

Na zajęcia dla dzieci obowiązuje konieczność podpisania umowy lub wpłacenia kaucji zwrotnej (Użytkownicy kart Benefit, Fitprofit lub OK system), która jest gwarancją miejsca w grupie. Osoby, które nie mają rezerwacji miejsca mogą skorzystać z zajęć, jeśli pracownik recepcji lub trener wyrazi na to zgodę. Kaucja upoważnia do korzystania  z zajęć, a jej wartość zostanie pomniejszona o 15 pln/ zajęcia w przypadku, jeśli Użytkownik opuści więcej niż jedno spotkanie w miesiącu. Po wyczerpaniu wartości kaucji Użytkownik zostanie skreslony z listy Klubowiczów. istnieje możliwość odrobienia zajęć (po uprzednim ustaleniu tego w recepcji klubu.

IX. Postanowienia końcowe: Korzystanie z oferty Klubu jest dobrowolne, sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygnie sąd z terenu miejsca prowadzenia działalności Klubu Akademia Ruchu.